اخبار
1396/7/5 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه 🔵مراحل ثبت درخواست وام شهریه درپورتال صندوق رفاه دانشجویی
بدینوسیله به اطلاع میرساند،کلیه دانشجویان گرامی متقاضی وام شهریه  درکلیه مقاطع تحصیلی جهت ثبت درخواست وام میتوانندبامراجعه به پرتال صندوق رفاه دانشجویی به آدرسbp.swf.irوکلیک برروی گزینه ورودبه پرتال فاز 2 واجرای مراحل بعدی اقدام نمایند.

بدیهی است ثبت درخواست به منزله تاییددرخواست وام نمیباشدودرصورت تکمیل وتاییدمدارک وتامین اعتبار،افرادمتقاضی دراولویت قرارخواهندگرفت.

منبع: پیام نور