اخبار
دانشگاه
دانشگاه
1396/7/6 پنجشنبه آموزش قابل توجه دانشجویان محترمآن دسته از دانشجویانی که ترم آخر هستند حتما قبل از انتخاب واحد به آموزش . کارشناس رشته مراجعه

نمایند تا اطمینان کامل از ترم آخر بودن خود داشته باشند .
منبع: پیام نور