FA    [EN]
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1393/8/14 چهارشنبه
دانشگاه پیام نور در کل کشور 499واحد مرکز دانشگاهی دارد که سهم گیلان از این تعداد 18 واحد می باشداساس تشکیل دانشگاه پیام نور بدین صورت است که هیئت امنای شهرستان متشکل از مسئولین ارشد شهرستان اعم از امام جمعه و فرماندار و نماینده مجلس و سایر مسئولان کمکهای اولیه را درخصوص تاسیس و تجهیز دانشگاه انجام میدهند و سپس از جانب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نسبت به استقرار دانشگاه  در مرکز مورد نظر اقدام می شود که در این راستا دانشگاه پیام نور رضوانشهربا همت جمیع مسئولان  در سال 82تاسیس شدو آغاز بکار کرد.

در همان ابتدای تاسیس دانشگاه ،فرمانداری رضوانشهر مکان سابق خود را در اختیار این دانشگاه قرار داد که اگرچه دارای کاستی ها و نواقصی بوده و هست اما با مقایسه با بعضی از واحدهای دانشگاهی،در جایگاه بهتری قرار دارد که این امر نیز تنها با حمایت و کمک مسئولان محترم شهری محقق شد .
چنین ارتباطاتی آن هم بصورت تنگاتنگ در شهرهای بزرگ کمتردیده می شود و مردم رضوانشهر و همچنین مسئولین و سازمانها و نهادهای مختلف این شهر جایگاه و ارزش یک واحد دانشگاهی را بیشتر می دانند و به آن ارج می نهند که  گواه این امر نیز آن است که شاهد بودیم در این مدت تعامل و ارتباط خوبی با کلیه نهادهای شهرستان علی الخصوص نهاد فرهنگی برقرار شده  که موجب گشته در مراسم و مناسبتهای مختلف دوشادوش همدیگر و در راستای خدمت به آموزش جوانان این مرزو بوم گام برداریم و ارزش و جایگاه این واحد دانشگاهی را حفظکرده و در راستای ارتقاء سطح کیفی آن نیز کوشا باشیم.
در حال حاضرنیز در واحد رضوانشهر 6 رشته حسابداری تاریخ-مدیریت جهانگردی الهیات روانشناسی و علوم اجتماعی بصورت فعال  وجود دارد
بيشتر